Ürün Sorumluluk Sigortası

1Ürün sorumluluk poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bu teminat hem işyeri paket sigortaları içerisinde hem de ayrı bir poliçe olarak temin edilebilmektedir.

 • Şayet ayrı bir limitle, ayrı bir poliçede alacaksanız sigorta şirketinin sizden talep ettiği bilgi formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmalısınız,
 • TRIGGER yani poliçenin hasar başlangıcı ile ilgili bilgi sahibi olun,
 • Geriye dönüş teminatı olup olmadığını sorgulayın,
 • Uzatılmış ihbar süresi olup olmadığına dikkat edin,
 • Poliçenin coğrafi bölgesine dikkat edin,
 • Olay başı ve yıllık toplam limitlerinize dikkat edin,
 • Poliçenizin muafiyetlerine dikkat edin
2Ürün sorumluluk poliçesi ana teminatları nelerdir?

Üretilen ya da satılan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için poliçede belirlenmiş şart ve limitler çerçevesinde tazminat öder.

Sigorta poliçesinin başlangıcı için iki kriter belirlenir.

 • Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
 • Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar.

Sigortacı ve sigortalı sadece (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde ya da her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

3Ürün sorumluluk poliçesi ek teminatları nelerdir?

Ek primi ödenmek ve sigorta şirketinin kabul etmesi halinde aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil edilebilir.

 • Kusurlu ürünün geri çağırılma masrafları
 • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;
 • Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri;
 • Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hallerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:
   a. Nükleer rizikolar,
   b. Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri,
   c. Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri,
   d. Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri;
   e. Manevi tazminat talepleri,
   e. Sigortalının ortak, danışman, çalışan ya da anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri.
   f. İdari ve adli para cezaları dahil her türlü ceza ve cezai şartlar;
   g. Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar;  
   h. İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler.
4Teminat dışında kalan haller
 • Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,
 • Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar,
 • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen üretim faaliyetini ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
   1. Sigortalının eşi, usul ve füruu (Sigortalının edindiği evlatlar ile sigortalıyı evlat edinenler dahil);
   2. Sigortalının kendisile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları,
   3. Sigortalı bir şirket ise, bu şirketin sınırlı sorumlu iştirakleri ile bunların aile efradı tarafından vuku bulan talepler de sigorta teminatı dışındadır.
 • Motorlu nakil taşıtları ile römorkların, motorlu bisikletlerin ve her nev'i hava nakil vasıtalarının kondüktörleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine karşı ileri sürülen mutalebeler.
 • Otomobil, motosiklet, bisiklet, bobsleigh, deniz motoru, at, boks ve güreş, yarış ve müsabakalarına, antremanlar dahil iştirakten doğan talepler.
 • Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, iğtişaş, grev ve bunların tenkilinden ve el koyma hallerinden doğan zarar ve ziyanlara taallük eden talepler.
 • Çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden vukua gelen zarar ve ziyanlardan mütevellit talepler.
 • Üçüncü şahıslara ait olup, iare, icar veya tevdi sebepleriyle veyahut muhafaza, nakil, tamir edilmek veya işlenmek üzere veya diğer herhangi bir maksatla sigortalının, aile efradının veya müstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri altında bulunan malların uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler.
 • Sigortalı veya müstahdemleri veyahut sigortalı hesabına hareket eden kimseler tarafından imal veya teslim edilen veya işlenen şeylerde veya bu şeylerle fonksiyonel rabıtası olan teknik cihaz veya tesislerde, işin veya teslimatın kusurlu ve ayıplı olması dolayısı ile husule gelen zarar ve ziyandan doğan talepler.
 • Aynı kimselerin çalıştıkları bina ve araziye ika ettikleri zarar ve ziyandan doğan talepler.