Hasar İhbar Merkezi

0850 250 99 99


Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Mobil Kaza Tespit Tutanağı kullanım klavuzu için aşağıdaki bağlanatıyı kullanabilirsiniz.

http://sbm.org.tr/tr/Haberler/Sayfalar/Mobil-Kaza-Tutanagi.aspx
 

Kasko Hasarı

Çarpma -Çarpılma Hasarları

Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
Alkol raporu
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
Vergi kimlik numarası
Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.


 

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)
Maliyeden silindi belgesi (tasdikli örneği)
Poliçe ve makbuz asılları
Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Vergi kimlik numarası
Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)


 

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz.
Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
Ruhsat fotokopisi
D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
Vergi kimlik numarası


 

Trafik Hasarı

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
Alkol raporu (tasdikli örneği)
Ruhsat fotokopisi, ehliyet (talep eden kişinin)
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları (talep eden kişinin)
Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC kimlik no)


 

Ölüm Ve Yaralanma Hasarları

Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örnek)
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)


 

Ölümlerde

Ölü muayene tespit tutanağı
Veraset ilamı (tasdikli örnek)
Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
Ölenin gelir durumunu gösterir belge


 

Yaralanmalarda

Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri


 

Maluliyet İçin

Maluliyeti gösterir heyet raporu
Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösteren belge
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi


 

Cam Kırılması Hasarı

Zabıt veya beyan
Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise)
Vergi kimlik numarası


 

Ferdi Kaza Hasarı

Kaza Zaptı
Veraset ilamı
Ölüm raporu


 

Maluliyet Halinde

Kaza Zaptı
Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
Hastane fatura ve makbuzları


 

Yatarak Tedavi Giderleri

Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu, tetkik sonuçları)
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı, adli rapor, alkol raporu
Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
Teknik ameliyat raporu
Patoloji raporu
Yurtdışı tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)
Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümandan onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı
Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları


 

Ayakta Tedavi Giderleri

Doktor Muayene Giderleri

Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu


 

İlaç Giderleri

Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat kupürleri
Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura


 

Tahlil ve Röntgen Giderleri

Tahlil ve / veya röntgen sonuçları
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi


 

Küçük Müdahale Giderleri

Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu


 

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri

Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu, alkol raporu


 

Fizik Tedavi Giderleri

Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı


 

Modern Tanı Yöntemleri

Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi


 

Doğum Giderleri

Doğum raporu
Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı


 

Yangın Hasarı

İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
Hasar talepnamesi
Karakol tutanakları (tasdikli örneği)
Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
Savcılık takipsizlik raporu
Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
İşyeri ise vergi levhası
Hasarlı malın alış faturaları
İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
Vergi kimlik numarası


 

Dahili Su ve Sel - Su Baskını

Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
Hasar talepnamesi
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Hasar gören malların alış faturaları
İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
Vergi kimlik numarası


 

Hırsızlık Sigortası Hasarı

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
Çalınan malların alış faturaları
İşyeri ise tüm mali kayıtlar
Vergi levhası (ticari sigortalarda)
Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
Tapu veya kira kontratı (konut sigortalarında)


 

Fırtına Hasarı

Meteoroloji raporu
Hasar talepnamesi
Tapu veya kira kontratı
Hasarla ilgili fotoğraflar
Vergi kimlik numarası


 

Diğer Hasarlar

Hasarlarlar, oluş şekli itibariyle özellik arz eder bu nedenle ULVİ DAĞDEVİREN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. yetkilileri ile iletişime geçin.