Üçüncü Şahış Sorumluluk

1Üçüncü şahıs sorumluluk poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Son bir yıllık cironuzu eksiksiz beyân edin,
 • Faaliyet alanınızı doğru beyân edin,
 • Birden fazla adreste faaliyet gösteriyorsanız her adresin poliçenizde yazıldığını ve bu adreslerin doğru olduğundan emin olun,
 • Limitlerinizi eksiksiz olarak belirleyin,
 • Bu poliçede çok fazla ek teminat vardır. Bu ek teminatların poliçenizde yazılıp yazılmadığını, limit ve oranlarını kontrol edin.
2Üçüncü şahıs sorumluluk poliçesi ana teminatları nelerdir?
 • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması sonucu talep edilen tazminat talepleri,
 • Üçüncü şahıslara ait mallara gelecek zararlar için talep edilen tazminatlar,
 • Yersiz ve aşırı talepler.
3Üçüncü şahıs sorumluluk poliçesi ek teminatları nelerdir?
 • Asansör sorumluluk
 • Reklam panosu sorumluluk
 • Manevi tazminatlar
 • Müteahhit ve tali müteahhitler ve tali taşoranlar
 • Yangın/ yıldırım / buhar / duman
 • Dahili su
 • Grev - lokavt - kargaşalık - kötü niyetli hareketler (G.L.K.HH.KNH ve Terör )
4Teminat dışında kalan haller
 • Kasıtlı ve bilerek verilen zararlar
 • Bir sözleşmenin ifasına dayanan zararlar
 • Sigortalıya bir hizmet veya vekalet nedeni ile bağlı kişler ve sigortalının ailesi tarafından istenen talepler. Aile sayılan kimseler şunlardır:
   1. Sigortalının eşi, usul ve füruu (Sigortalının edindiği evlatlar ile sigortalıyı evlat edinenler dahil);
   2. Sigortalının kendisile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları,
   3. Sigortalı bir şirket ise, bu şirketin sınırlı sorumlu iştirakleri ile bunların aile efradı tarafından vuku bulan talepler de sigorta teminatı dışındadır.
 • Motorlu nakil taşıtları ile römorkların, motorlu bisikletlerin ve her nev'i hava nakil vasıtalarının kondüktörleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine karşı ileri sürülen mutalebeler.
 • Otomobil, motosiklet, bisiklet, bobsleigh, deniz motoru, at, boks ve güreş, yarış ve müsabakalarına, antremanlar dahil iştirakten doğan talepler.
 • Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, iğtişaş, grev ve bunların tenkilinden ve el koyma hallerinden doğan zarar ve ziyanlara taallük eden talepler.
 • Çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden vukua gelen zarar ve ziyanlardan mütevellit talepler.
 • Üçüncü şahıslara ait olup, iare, icar veya tevdi sebepleriyle veyahut muhafaza, nakil, tamir edilmek veya işlenmek üzere veya diğer herhangi bir maksatla sigortalının, aile efradının veya müstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri altında bulunan malların uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler.
 • Sigortalı veya müstahdemleri veyahut sigortalı hesabına hareket eden kimseler tarafından imal veya teslim edilen veya işlenen şeylerde veya bu şeylerle fonksiyonel rabıtası olan teknik cihaz veya tesislerde, işin veya teslimatın kusurlu ve ayıplı olması dolayısı ile husule gelen zarar ve ziyandan doğan talepler.
 • Aynı kimselerin çalıştıkları bina ve araziye ika ettikleri zarar ve ziyandan doğan talepler.
5Diğer üçüncü şahıs sorumluluk sigortası türleri

Mesleki Sorumluluk Poliçeleri

 • Hekim zorunlu mesleki sorumluluk sigortası
 • Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortası
 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir sigortası
 • Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası
 • Bağımsız denetçilik mesleki sorumluluk sigortası
 • Tıbbı kötüye uygulamaya ilişkin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası

Diğer Sorumluluk Poliçeleri

 • Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası
 • Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası